Cart

Brak produktów w koszyku.

..

Regulamin

1. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.jk-agro.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Jeziorskiego

F.H.U. JK-AGRO Krzysztof Jeziorski
Janowo 33
87-620 Kikół
NIP: 466-012-59-80  
REGON: 910901807

zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanego dalej „Sprzedającym”.

2. OBSŁUGA SKLEPU

2.1. Podczas korzystania ze sklepu internetowego www.jk-agro.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu www.jk-agro.pl. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookie oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat plików cookie uzyskają Państwo na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

3. PRZYJĘCIE, POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Złożone zamówienie będzie każdorazowo potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. Dlatego też niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia. Brak wypełnienia lub niewłaściwe wypełnienie formularza zamówienia może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

3.2. W celu ograniczenia pomyłek staramy się sprawdzać każde zamówienie pod względem poprawności, dlatego zalecamy podanie w zamówieniu szczegółowych danych dotyczących modelu ciągnika / maszyny / produktu (jeśli takowy posiada) i wszelkich informacji mogących mieć wpływ na zgodność zamawianego towaru z maszyną, do której ma być zamontowana.

3.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia – zamówienie odbywa się za pomocą narzędzi przeznaczonych do tego celu w sklepie internetowym.

3.4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru.  Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 4 dni  roboczych.

3.5. Czas realizacji zamówienia, czyli wysłania paczki zależy od dostępności produktu na magazynie. W przypadku chwilowego braku towaru, Kupujący zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z zamówionego towaru.

3.6. Transakcje potwierdzane są paragonem albo fakturą VAT.

3.7. W razie braku możliwości kontaktu w celu potwierdzenia zamówienia lub jeśli błędnie podane dane Kupującego będą uniemożliwiały realizację zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

3.8. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3.9. Opłata za przesyłkę uzależniona jest od ciężaru i gabarytów paczki.

3.10. Opłaty za przesyłki niestandardowe, przekraczające wagę 31,5 kg i ponadgabarytowe są każdorazowo naliczane podczas realizacji zamówienia, a informacja o ich wysokości będzie niezwłocznie przekazywana Kupującemu. W przypadku towarów o znacznej wadze i rozmiarach, istnieje możliwość zorganizowania dostawy własnym transportem Sprzedającego, po wcześniejszym ustaleniu kosztów oraz innych warunków dostawy.

3.11. Opłata za zamówiony towar może być uregulowana przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub podczas odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy.

3.12. Czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.  Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie nie wynikające z winy Sprzedającego.

3.13. Po wydaniu towaru zostanie Kupującemu wydany paragon albo faktura VAT. Dopiero paragon albo faktura stanowią dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji.

4. ZWROT I REKLAMACJA

4.1. Kupujący może odstąpić od dokonanego zakupu bez podania przyczyn, musi jednak dokonać powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Towar nie może nosić śladów używania, montażu itp. Opakowanie firmowe produktu nie może być zniszczone i nie może być zaklejone bezpośrednio taśmą pakową, aby nie naruszać oryginalności opakowania. Niezbędny także jest paragon albo faktura jako dowód zakupu w naszej firmie. Najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia Sprzedającego o odstąpieniu, Kupujący musi wysłać na własny koszt zwracany towar na adres:
F.H.U. JK-Agro Krzysztof Jeziorski
Janowo 33
87-620 Kikół

W przypadku braku dokumentu handlowego zwrot jest nie możliwy.

4.2. Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji, podlega reklamacji w myśl ogólnych przepisów handlowych.

a) W przypadku reklamacji przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego, ponieważ każdy reklamowany towar najpierw zostaje sprawdzony, a dopiero w przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.

b) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

c) Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

d) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

e) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

f) W przypadku zwrotu ceny lub kosztów przesyłki Kupującemu, zwrot nastąpi na podane przez Kupującego konto bankowe. Za zwrot towaru z winy kupującego naliczane  będzie 15% potrącenie od kwoty brutto danego towaru.

4.3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego podczas transportu zobligowany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez dostawcę i odbiorcę paczki. Należy również sprawdzić czy wraz z paczką dołączony jest dokument handlowy bądź zamówienie.

4.4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji Kupującego, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania poszczególnych towarów z oferty. O ewentualnej zmianie ceny, wycofaniu towaru z oferty lub innych okolicznościach uniemożliwiających realizację zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

5.2. Kupujący zobligowany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

5.3. W przypadku asortymentu fabrycznie nowego, towar objęty jest gwarancją producenta. Okres gwarancji zależny jest od producenta. Wszelkie informacje

5.4. Wszelkie wymienione produkty, nazwy i numery katalogowe są używane jedynie w celach  identyfikacyjnych i porównawczych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5.5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

5.6. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie.

5.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.8. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji Strony będą się starały rozwiązać ugodowo, natomiast w braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu:
– w sporach z konsumentami właściwy będzie – według wyboru konsumenta – sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, albo  sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział Sprzedającego (jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału) albo sąd miejsca wykonania umowy (w razie powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy),
– w pozostałych przypadkach sąd właściwy dla siedziby P.H.U. JK-AGRO Krzysztof Jeziorski.

5.9. Użyte numery katalogowe części nie są wskazaniem producenta i służą jedynie właściwej identyfikacji zastosowania danego producenta.

5.10.  Cennik zawarty na stronach niniejszego sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

5.11. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym Regulaminie mogą ulec zmianie. O zmianie tego dokumentu Kupujący zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.